Privacybeleid

ATD COVAN BVBA hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels dit beleid wil ATD COVAN BVBA op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten ATD COVAN BVBA heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, ‘ATD COVAN BVBA’, met maatschappelijke zetel te Heirweg 124, 9506 Geraardsbergen (Idegem) en K.B.O. - nummer BE0475.766.192, met als vertegenwoordiger mevrouw Nancy Vander Putten.

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid. ATD COVAN BVBA leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD?

Bij het invullen van het contactformulier worden er gegevens gevraagd zoals naam, e-mailadres en telefoon dewelke vallen onder de categorie directe persoonsgegevens. We vragen deze gegevens om verdere communicatie te bevorderen en uw vraag te kunnen beantwoorden. Het kan zijn dat bepaalde berichten gearchiveerd worden in de mailbox van covan1@skynet.be. Via het invullen van het betreffende formulier geeft u toestemming hiervoor, dewelke expliciet gevraagd wordt. Uiteraard kunt u zich nog bedenken en u beroepen op uw privacyrechten zoals recht op informatie, inzage, correctie en uw recht om vergeten te worden.

WORDEN ER COOKIES GEBRUIKT

Nee, er worden geen cookies gebruikt op de website.

ALLEEN ONLINE PRIVACYBELEID

Dit online privacy beleid is enkel van toepassing op gegevens verzameld via de website en niet op verzamelde offline gegevens.

GEGEVENS AAN DERDEN

Gegevens kunnen worden doorgegeven aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken, zoals onder meer de Cloud based kantoorsoftware. Deze opsomming is niet limitatief.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

ATD COVAN BVBA heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. ATD COVAN BVBA past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

ATD COVAN BVBA besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement.

In geen geval kan ATD COVAN BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ATD COVAN BVBA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ATD COVAN BVBA te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ATD COVAN BVBA in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door ATD COVAN BVBA te contacteren, hetzij per e-mail via covan1@skynet.be, hetzij per post naar ATD COVAN BVBA, Heirweg 124 te 9506 Idegem. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door ATD COVAN BVBA evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apdgba.be.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkte versie: 15 maart 2019